51,510,000ریال

طول (L): 152cmکد :1431252
قطر (D): 74cmمناسب برای 2 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 54cmقطر درب:-دریچه:-
ضدجلبک و آنتی باکتریالدارای گارانتی، بیمه و خدمات

69,470,000ریال

طول (L): 170cmکد :5340
قطر (D): 90cmمناسب برای 3 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 70cmقطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریالدارای گارانتی، بیمه و خدمات

78,670,000ریال

طول (L): 185cmکد :1431354
قطر (D): 102cmمناسب برای 4 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 67cmقطر درب:-دریچه:-
ضدجلبک و آنتی باکتریالدارای گارانتی، بیمه و خدمات

118,730,000ریال

طول (L): 210cmکد :1431400
قطر (D): 113cmمناسب برای 6 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 77cmقطر درب:-دریچه:-
ضدجلبک و آنتی باکتریالدارای گارانتی، بیمه و خدمات

150,020,000ریال

طول (L): 230cmکد :1431421
قطر (D): 126cmمناسب برای 8 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 83cmقطر درب:-دریچه:-
ضدجلبک و آنتی باکتریالدارای گارانتی، بیمه و خدمات

152,260,000ریال

طول (L): 227کد :6323
قطر (D): 125cmمناسب برای 2 واحد مسکونی
ارتفاع (H): 85cmقطر درب: 55cm -دریچه:47cm
ضدجلبک و آنتی باکتریالدارای گارانتی، بیمه و خدمات