تمامی محصولات موجود در وب سایت پلاستیک مخزن دارای استانداردها و پروانه های بهداشتی متعددی هستند. استاندارد ایران، سیب سلامت سازمان غذا و دارو، پروانه بهداشت، انواع ایزوها و … بخشی از این محصولات هستند.

plastonic certificates