کلیه ابعاد نقشه به میلیمتر می باشند:

نقشه فنی مخزن آب زیر پله – کلیه ابعاد به میلیمتر می باشند.

مطالب پیشنهادی: